www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktualności

Od 1 kwietnia 2008
Obszar działalności firmy oraz nasza oferta napraw elektroniki przemysłowej zostały rozszerzone o inne niestandardowe typy komponentów systemów sterowania Siemens.
Od 17 kwietnia 2007
Oferujemy kalibrowanie osi wirujących przez system Renishaw RX 10, który dzięki powiązaniu z interferometrem Renishaw ML10 zapewnia kalibrowanie dowolnego kąta obrotu osi wirującej. Możliwe jest prowadzenie kalibrowania w cyklu automatycznym, podobnie jak przy mierzeniach dokładności pozycjonowania. Stół RX 10 śledzi automatycznie ruch oś i obracając się w przeciwnym kierunku zachowuje ciągłą pozycję pomiarową układu optycznego. Dokładność pomiarowa przy kontroli osi rotacyjnych osiąga wartość ± 1kątowej sekundy.

Oferta usług laboratoryjnych i serwisu trybologicznego

W ramkach nadzoru nad określonymi zasobami firmy, przedstawiamy Państwu propozycję systemowej kontroli trybologicznej, która jest ukierunkowana na proaktywne utrzymanie ruchu urządzeń wraz z kontrolą stanu eksploatowanych środków smarnych. Istotą tych informacji jest zarządzanie utrzymaniem ruchu w znaczeniu podejmowania działań technicznych, bazujących na wynikach analiz eksploatowanych olejów w maszynach i urządzeniach, włączając w to węzły transmisyjne nadzorowanych urządzeń. Prowadzimy badania odbiorcze olejów i smarów, a także paliw.


Opierając się na badaniach podbieranych i dostarczanych próbek będziemy w stanie realizować ocenę aktualnego stanu zawartości olejowych stosując metodologię zgodną z obowiązującymi normami i powszechnie akceptowanymi metodami. Realizujemy monitorowanie stanów środków smarowych, które będzie podstawą dla podjęcia decyzji o wymianie oleju w kontekście wykorzystania całych jego możliwości eksploatacyjnych. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie optymalnego funkcjonalnego i ekonomicznego zużytkowania środków smarowych w monitorowanych urządzeniach. Co więcej, w ten sposób możliwe jest połączenie wysokiej pewności ruchu ze znacznym obniżeniem zużycia poszczególnych węzłow mechanicznych. System ten koncentruje się na obniżeniu kosztów napraw i zużycia części zamiennych. Serwis trybologiczny będzie służył monitorowaniu niepożądanych wpływów smarowania granicznego oraz degradacji środków smarowych i cieczy technologicznych.

Przedmiotem oferty są:

 • Kontrola stanu olejów przekładniowych, włączając w to ścier z par trących
 • Kontrola stanu olejów silnikowych, włączając w to ścier z par trących
 • Kontrola stanu olejów hydraulicznych
 • Kontrola stanu olejów turbinowych
 • Kontrola stanu cieczy technicznych
 • Kontrola stanu olejów elektroizolacyjnych, włączając w to chromatografię gazową
 • Dla maszyn i urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach realizujemy laboratoryjną produkcje dodatków opartych na PTFE
 • Diagnozowanie drgań na podstawie wyników badań trybologicznych
 • Propozycje przedsięwzięć technicznych
 • Sprawdzanie i naprawy manometrów

Usługi serwisowe

Oferta dodatkowego uszlachetniających do olejów i smarów plastycznych

Na bazie wyników analiz pobranych lub dostarczonych próbek wysuwamy propozycje zastosowania wymienionych poniżej dodatków. Forma tych dodatków dostosowana jest do potrzeb użytkowników, przede wszystkim przy podwyższonym zużyciu elementów przekładni, włączając w to ich łożyskowania.

PTFE - policzterofluoroetylen

Jest substancja stała, która umożliwia zapobieganie wyciekom środka smarnego a jednocześnie sama aplikuje się na powierzchniach współpracujących części. W podwyższonych temperaturach potrafi modyfikować lepkość. PTFE o granulacji 5 – 15 µm zwykle stosowany jest jako dodatek do olejów lub smarów w węzłach przekładni, w łożyskach tocznych i ślizgowych. Zwykle wykorzystuje się te same gatunki środków smarnych, które były dotychczas stosowane układzie. Koncentraty PTFE (10%) stosuje się do olejów o wyższej lepkości, aż klasy konsystencji 00. Stosuje się go również do smarów plastycznych o klasie konsystencji 1 – 3 wg NLGI. Cena dodatku PTFE dla przekładni wynosi 16 EUR/litr koncentratu 10% wystarczającego na 50 – 150 l oleju lub smaru o klasie konsystencji 00 – 3 wg NLGI.

Dodatki molekularne – polarne środki smarne – Dura Lube – Prolong

Zastosowanie: w bardzo obciążonych mechanizmach; wytwarza odporną warstwę związaną ze strukturą powierzchni kryształów metalu. Obniża współczynnik tarcia i zapobiega ścieraniu, nawet w warunkach tzw. smarowania granicznego. Wspomniany wyżej dodatek nie może być łączony z PTFE. Może on być stosowany zarówno w przemyśle, jak i w transporcie (silniki, przekładnie). Bardzo efektywnie redukuje hałas, co dowodzi skuteczności obniżania tarcia. Jest bardzo ektywny w przypadku smarowania tłoków silników i kompresorów. Znacznie obniża zapotrzebowanie na energię i zużycie paliw.

 • Cena dodatku molekularnego (Prolong) US do przekładni wynosi 14 €/litr koncentratu stosowanego w stężeniach 1-5%
 • Cena dodatku molekularnego (Dura Lube) US do silników wynosi 29.50 € / 237 ml koncentratu stosowanego w stężeniach 1-5%
 • Cena dodatku molekularnego do smarów plastycznych przeznaczonych do smarowania ekstremalnie wysoko obciążonych czopów i przegubów homokinetycznych wynosi 16 €/kg. Dodatek przeznaczony jest dla smarów o klasach konsystyncji 00-2 wg NLGI

Wspomniane powyżej dodatki proponowane będą Państwu po stwierdzeniu na podstawie analizy w laboratorium istnienia stanu krytycznego ścierania. Nasze laboratorium trybologiczne realizuje ich przygotowanie stosownie do potrzeb użytkownika.